Datum Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering is op maandag 18 november 2019 om 20.00 uur op het sportpark aan De Drift in Hooghalen. 

---------

Het bestuur van Omnivereniging HHCombi nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de algemene LEDENVERGADERING

Agenda:

 1. Opening

 2. Mededelingen / Ingekomen stukken
 3. Notulen ledenvergadering 2018 *
 4. Jaarverslagen secretaris *
 5. Financieel jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Pauze
 9. Vaststellen begroting 2019/2020
 10. Vaststelling contributie 2019/2020: het bestuur doet het voorstel de contributie te handhaven op € 6,00 per maand voor jeugdleden en    € 12,00 per maand voor seniorleden.
 11. Bestuurswisselingen: aftredend en herkiesbaar voor een jaar is Marjan Zinger. Tot een uur voor aanvang van de vergadering kunnen tegenkandidaten ingediend worden bij het secretariaat: 06 31997492 of per mail: m.zinger@hetnet.nl. Over een jaar wordt Marjan Zinger vervangen door Jeannet Otten.
 12. Beleidsplan *
 13. Inleiding van vertrouwenscontactpersoon Anja Eefting
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

*   Ten aanzien van de agendapunten 3, 4 en 12: de stukken zijn vanaf 3 november 2019 in te zien op deze site en liggen vanaf die datum eveneens ter inzage in de kantines te Hijken en Hooghalen.