Datum Ledenvergadering

Het bestuur van Omnivereniging HHCombi nodigt alle

leden uit tot het bijwonen van de algemene LEDENVERGADERING


op dinsdag 10 november 2020  ALV is tot nader bericht uitgesteld!

in dorpshuis De Dorpshoeve, Westeinde 6, 9415 PJ Hijken.

Aanvang: 20.00 uur.

Vanwege de coronamaatregelen moet een ieder die deel wil nemen aan deze ledenvergadering zich vooraf aanmelden voor 27 oktober 2020. Dat kan door een mail te sturen naar marjan.zinger@ndcmediagroep.nl of te bellen: 06 31997492. Bij opgave duidelijk vermelden wat uw mailadres is.

Vanwege het coronavirus kunnen we helaas geen consumpties aanbieden en is het aantal zitplaatsen voor leden beperkt. Indien zich meer belangstellenden aanmelden dan is toegestaan, dan wordt een online verbinding georganiseerd zodat de vergadering alsnog te volgen is voor die leden, die zich voor 27 oktober 2020 hebben aangemeld.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen / Ingekomen stukken
 3. Notulen ledenvergadering 2019 en voorjaarsvergadering 2020 *
 4. Jaarverslagen secretaris *
 5. Financieel jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Pauze
 9. Vaststellen begroting 2020/2021
 10. Vaststelling contributie 2020/2021: het bestuur doet het voorstel de contributie vast te stellen op € 6,50 per maand voor jeugdleden en  € 13,00 per maand voor seniorleden.
 11. Bestuurswisselingen: aftredend en niet herkiesbaar is Marjan Zinger. Het bestuur draagt Jeannet Otten voor als secretaris. Janny Huizing is aftredend en herkiesbaar. Kees Boer is aftredend en niet herkiesbaar, deze bestuursfunctie is vacant.

  Tot een uur voor aanvang van de vergadering kunnen (tegen)kandidaten ingediend worden bij het secretariaat: 06 31997492 of per mail: marjan.zinger@ndcmediagroep.nl.

 12. Beleidsplan *
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

* Ten aanzien van de agendapunten 3, 4, en 12: de stukken zijn vanaf 20 oktober 2020  in te zien op de site www.hhcombi.nl.