Datum Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering van HHCombi wordt jaarlijks in de maand november gehouden.
​De exacte datum en de plaats van de vergadering wordt t.z.t. bekendgemaakt.

--------

De Algemene Ledenvergadering is op maandag 26 november 2018 om 20.00 uur op het sportpark aan de Meerweg in Hijken. De stukken staan vanaf 11 november op deze site en liggen vanaf die datum eveneens ter inzage in de kantines van Hijken en Hooghalen. 

---------


Het bestuur van Omnivereniging HHCombi nodigt alle

leden uit tot het bijwonen van de algemene LEDENVERGADERING

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen / Ingekomen stukken
 3. Notulen ledenvergadering 2017 *
 4. Jaarverslagen secretaris *
 5. Financieel jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie
 8. HHFit *
 9. Pauze
 10. Vaststellen begroting 2018/2019
 11. Vaststelling contributie 2018/2019: het bestuur doet het voorstel de contributie te handhaven op € 6,00 per maand voor jeugdleden en  € 12,00 per maand voor seniorleden.
 12. Bestuurswisselingen: aftredend en herkiesbaar zijn Gerrit Volkers en Titia Kootstra. Tot een uur voor aanvang van de vergadering kunnen tegenkandidaten ingediend worden bij het secretariaat: 06 31997492 of per mail: m.zinger@hetnet.nl.
 13. Beleidsplan *
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

*   Ten aanzien van de agendapunten 3, 4, 8 en 13: de stukken zijn vanaf 11 november 2018 in te zien op deze site en liggen vanaf die datum eveneens ter inzage in de kantines te Hijken en Hooghalen.