Datum Ledenvergadering

Het bestuur van HHCombi nodigt alle leden uit voor een zomerborrel en tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering

 • Maandag 13 juni 2022
 • Clubhuis van Hooghalen, De Drift 33 in Hooghalen
 • Aanvang: 19.30 uur.


De afgelopen twee jaar stond door de coronamaatregelen de samenleving op een laag pitje, ook het sporten en de bijbehorende gezelligheid van onze vereniging. De algemene ledenvergadering is een aantal keren uitgesteld en het is fijn dat we elkaar nu weer kunnen ontmoeten. Het bestuur ziet er naar uit om de leden te verwelkomen op de zomerborrel en de algemene ledenvergadering. U kunt zich aanmelden vóór 7 juni 2022 door een mail te sturen naar c.j.otten@ziggo.nl of te bellen/appen: 06 811 935 40.

Na de sluiting om ongeveer 21.00 uur is er een zomerborrel om het 11-jarig jubileum klein te vieren. 

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen / Ingekomen stukken
  • Dartcommissie*
 3. Notulen ledenvergadering 9 juni 2021*
 4. Jaarverslag secretaris 2020/2021*
 5. Financieel jaarverslag penningmeester 2020/2021 (ter vergadering)
 6. Verslag kascommissie (ter vergadering)
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Pauze
 9. Vaststellen begroting
 10. Vaststelling contributie 2022/2023
 11. Inventarisatie beleidsplan
 12. Bestuurswisselingen: Gerrit Volkers is aftredend en niet herkiesbaar vanwege het bereiken van de maximale bestuurstermijn.

Het bestuur draagt Titia Kootstra voor als voorzitter van het dagelijks bestuur. Gerrit Volkers zal als adviseur betrokken blijven bij het bestuur van HHCombi.

Door de interne bestuurswisseling komt de functie van communicatie en PR vacant. Het bestuur zoekt hiervoor een opvolger.
Tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kunnen (tegen)kandidaten ingediend worden bij het secretariaat: 06 81193540 of per mail: c.j.otten@ziggo.nl

    13. Rondvraag
    14. Sluiting

*De stukken zijn vanaf 1 mei 2022 in te zien op deze pagina

Vriendelijke groet namens het bestuur,

Jeannet Otten