Datum Ledenvergadering


Het bestuur van Omnivereniging HHCombi nodigt alle

leden uit tot het bijwonen van de algemene LEDENVERGADERING


op dinsdag 7 december 2021

in het clubhuis van Hooghalen, De Drift 33 in Hooghalen

Aanvang: 19.30 uur.

Deze ledenvergadering kan weer – zoals het nu lijkt- fysiek bijgewoond worden. Uiteraard houden we rekening met de corona maatregelen die op dat moment gelden. Kijk voor de laatste stand van zaken op www.hhcombi.nl


Het bestuur ziet er naar uit om de leden te verwelkomen op deze vergadering.

U kunt zich aanmelden vóór 1 december. Dit kan door een mail te sturen naar c.j.otten@ziggo.nl of te bellen/appen: 06 81193540.

De stukken 3 en 4 zijn vanaf 10 november 2021 in te zien op www.hhcombi.nl

Na de sluiting om ongeveer 21.00 uur is er een hapje en drankje om het 10 jarig jubileum klein te vieren.  Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen / Ingekomen stukken
 3. Notulen ledenvergadering 9 juni 2021
 4. Jaarverslag secretaris 2020/2021
 5. Financieel jaarverslag penningmeester 2020/2021 (ter vergadering)
 6. Verslag kascommissie (ter vergadering)
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Pauze
 9. Vaststellen begroting 2021/2022
 10. Vaststelling contributie 2021/2022
 11. Bestuurswisselingen: aftredend en niet herkiesbaar vanwege het bereiken van de maximale bestuurstermijn is Gerrit Volkers. Het bestuur draagt Titia Kootstra voor als voorzitter van het Dagelijks Bestuur. Gerrit Volkers zal als toegevoegd bestuurder aanblijven. Door de interne bestuurswisseling is de functie van communicatie en PR vacant komen te staan. Tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kunnen (tegen)kandidaten ingediend worden bij het secretariaat: 06 81193540 of per mail:
 12. Rondvraag

Sluiting