Nieuws

Algemene ledenvergadering 9 juni 2021

Op woensdag 9 juni 2021 vond de tweemaal eerder uitgestelde (vanwege Corona) algemene ledenvergadering plaats in het dorpshuis De Dorpshoeve, te Hijken. Deze ledenvergadering had een speciaal tintje, HHCombi bestond deze dag precies 10 jaar. De opkomst was laag, maar we waren blij met de leden die zijn gekomen. De kascommissie heeft geen onrechtmatigheden geconstateerd en verleende decharge aan het bestuur over de jaarrekening 2019/2020. De begroting 2020/2021 is vastgesteld en de voorlopige begroting 2021/2022 is besproken. Hierin zitten nog een aantal onzekerheden. Deze begroting komt terug op de najaarsvergadering. De contributie is niet gewijzigd. Er waren twee bestuurswisselingen: we hebben afscheid genomen van Marjan Zinger en Kees Boer. Zij waren beide aftredend en niet herkiesbaar. Beide hebben veel voor de vereniging gedaan en daarvoor zijn we ze zeer erkentelijk. Jeannet Otten volgt Marjan op als secretaris. Vincent Horst is Kees opgevolgd als bestuurslid commerciële zaken. Janny Huizing was herkiesbaar, we zijn erg blij dat zij onze penningmeester blijft en met de komst van Jeannet en Vincent is het bestuur weer compleet!