Gedragsregels begeleiders

Gedragsregels sociale veiligheid voor begeleiders HHCombi

In een sociaal-veilige sportomgeving is geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag. Helaas weten we uit onderzoeken in de sport dat het wél voorkomt. Coaches, trainers en andere begeleiders van onze (jeugd)leden, hebben een extra verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van (seksuele) intimidatie. Deze verantwoordelijkheid is uitgewerkt en beschreven in de gedragsregels sociale veiligheid. Deze regels zijn opgesteld in contractvorm die wordt ondertekend door de begeleider. De gedragsregels verplichten de begeleider in te grijpen in geval van concrete gebeurtenissen. Daarnaast geven de gedragsregels de grenzen aan van de omgang die is toegestaan tussen de begeleider en de sporter.

Zowel de definitie van seksuele intimidatie, als de gedragsregels voor begeleiders, zullen bij de behandeling van concrete klachten over seksuele intimidatie als toetssteen worden gebruikt. De definitie is opgesteld door de sportbonden en NOC*NSF . Hij is van toepassing op ieder lid van de sportvereniging, dus op sporters, technisch kader en bestuur. Tevens is de definitie van toepassing op iedereen die op contractbasis of als vrijwilliger een bijdrage levert aan sportactiviteiten.

--> In het geval dat gedragsregels worden overtreden, hanteert het bestuur van HHCombi het sanctiebeleid van NOC*NSF als richtlijn.

Definitie begrip seksuele intimidatie:

 1. Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin die door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren, waaronder mede begrepen seksueel misbruik.
 2. Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in de artikelen 239 t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten.

Definitie van het begrip begeleider:

 1. Een begeleider is degene die een sportbeoefenaar in de ruimste zin des woords begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen trainer, coachen en/of verzorgen) op en rondom de plaats waar de sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt, waar en hoe dan ook.
 2. Onder sportbeoefening wordt in deze definitie begrepen zowel de sportactiviteiten zelf als alle activiteiten die een direct relatie met die sportbeoefening hebben.


Gedragsregels begeleiders:

 1. Ik zorg voor een veilige omgeving. Ik schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Ik houd mij aan de veiligheidsnormen, en -eisen.
 2. Ik ben een voorbeeld voor anderen en onthoud mij van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Ik gedraag mij respectvol, ont­houd mij van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.
 3. Ik ken en handel naar de regels en richtlijnen. Ik zorg dat ik op de hoogte ben van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Ik stel de sporters in staat om er meer over te weten te komen en ernaar te handelen.
 4. Ik neem geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Als mij iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, meld ik dit aan het bestuur of de werkgever.
 5. Ik ben zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Ik vermeld alle relevante feiten bij en tijdens de aanstelling als trainer, coach of begeleider.
 6. Ik bied geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
 7. Ik ben bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruik mijn positie niet. Ik gebruik mijn positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Ik onthoud mij van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.
 8. Ik zie toe op naleving van regels en normen. Ik zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.
 9. Ik ben open en alert op waarschuwingssignalen. Ik ben waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur of de vertrou­wens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersoon.
 10. Ik respecteer het priveleven van de sporter. Ik dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ik ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.
 11. Ik tast niemand in zijn waarde aan. Ik onthoud mij van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Ik maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Ik sluit niemand buiten en ben tolerant.
 12. Ik maak afspraken met jeugdteams dat er geen alcohol of drugs wordt gebruikt.