Contributie en Ledenadministratie

Ledenadministratie

De Ledenadministratie wordt verzorgd door:

Michiel Bregman, De Streek 17, 9414 VL Hooghalen.

Telefoon 06-82482442

E-mail: ledenadministratie@hhcombi.nl

Nieuwe leden, wijzigingen of beëindiging van het lidmaatschap moeten schriftelijk of per mail aan Michiel Bregman worden doorgegeven.
Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk aan het eind van het verenigingsjaar, zijnde per 1 juli.
Bij tussentijds stoppen is voor het hele verenigingsjaar contributie verschuldigd.

Bijgaand  de link naar de inschrijving bij  HHCombi

Contributie

De te betalen contributies zijn als volgt vastgesteld: 

Senioren, vanaf 18 jaar€13,- per maand
Junioren, tot en met 17 jaar€6,50 per maand
Niet spelende leden€3,50 per maand

Betaling contributie:

De betaling van contributie vindt plaats via automatische incasso. Hiervoor dient een machtiging te worden afgegeven.
De contributie wordt één keer per kwartaal geìncasseerd. 

Het bankrekeningnummer van HHCombi is:


NL07 RABO 0306 5316 66.