Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement

Artikel 1 - Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd HHCombi, hierna te noemen “omni-vereniging" is bij notariële akte opgericht op 9 juni 2011 en is gevestigd te gemeente Midden-Drenthe.
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de omni-vereniging, zoals deze geheel opnieuw zijn vastgesteld bij notariële akte verleden op 9 juni 2011 .

Artikel 2 - Leden

 1. De omni-vereniging bestaat uit:
  a. leden
  b. donateurs
 2. Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
 3. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.
 4. Niet spelende leden zijn leden, die niet actief sporten en geen lid zijn van een sportbond

Artikel 3 - Het lidmaatschap

 1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de ledenadministrateur te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
 2. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de desbetreffende sportbond(en) waarvoor het lid heeft aangegeven zich te willen aanmelden.

Artikel 4 - Aanneming van leden

 1. Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap
 2. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering aan een persoon wegens zijn bijzondere verdiensten het predicaat ere-lid verlenen.

Artikel 5 - Rechten en plichten van leden
Buiten de verplichtingen, geregeld in de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

 1. De leden, behalve de niet spelende leden, hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden, tenzij zij hiervan door een, schriftelijk aan hen meegedeelde, beslissing van het bestuur zijn uitgesloten.
 2. De leden hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
 3. De leden hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 4. De leden hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 5. De leden hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.

Artikel 6 - Straffen

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Straffen opgelegd door een tuchtcommissie van een sportbond aan een lid, daaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald. Schorsingen opgelegd door een tuchtcommissie van een sportbond dienen te allen tijde door de leden te worden eerbiedigt, tenzij hiertegen beroep is ingesteld.
 3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van een sportbond wordt afgedaan, een bijkomende of vervangende straf vanuit de vereniging op te leggen.

Artikel 7 - Clubkleuren
Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

 • Shirt: rood-blauw gestreept
 • Broek/Rokje: blauw
 • Kousen: rood

In overleg met het bestuur kan hiervan worden afgeweken.

Artikel 8 - Bestuur

 1. Het algemeen bestuur bestaat uit minstens vijf meerderjarige personen
 2. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester.
 3. De bestuursleden treden drie jaar na hun verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Zij zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 9 - Het dagelijks bestuur

 1. De voorzitter, de secretaris, de penningmeester, het bestuurslid commerciële zaken en het bestuurslid communicatie en PR vormen het dagelijks bestuur.
 2. Het bestuur of twee gezamenlijk handelend bestuurders nemen alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. De betreffende bestuurders delen de besluiten op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
 3. Taken van de voorzitter:
  a. Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
  b. Is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 4. Taken van de secretaris:
  a. Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
  b. Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
  c. Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
  d. Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
  e. Houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
 5. Taken van de penningmeester:
  a. Beheert de gelden van de vereniging;
  b. Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
  c. Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
  d. Voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
  e. Brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële stand van zaken en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.
 6. Het bestuur wordt aangevuld met de voorzitters van de sportafdelingen en de voorzitters van de door het bestuur aangestelde commissies.

Artikel 10 - Bestuursverkiezing

 1. Ieder bestuurslid van het dagelijks bestuur treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. De eerste maal zal dat geschieden volgens onderstaand rooster.
  1e jaar: voorzitter
  2e jaar: penningmeester / pr- en communicatie
  3e jaar : secreatris / commerciële zaken
 2. De namen van de aftredende bestuursleden, evenals van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.

Artikel 11 - Kascommissie

 1. De leden van kascommissie worden door de algemene ledenvergadering benoemd.
 2. De kascommissie bestaat uit twee leden en eventueel een reservelid. Een lid van de kascommissie treedt aan voor de duur van drie jaren en kan eenmaal worden herkozen. Leden van de kascommissie treden af volgens een op te stellen aftredingschema
 3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas, de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien.
 4. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
 5. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Artikel 12 - Commissies

 1. Elke aparte sport binnen de omni-vereniging vormt een aparte afdeling. Daarnaast bestaan door het bestuur aangestelde commissies, te weten: de kantinecommissie en de accommodatiecommissie.
 2. Elke sportafdeling wordt geleid door één of meerdere personen, die verantwoording verschuldigd is/ zijn aan de algemene ledenvergadering.
 3. De taken van deze persoon en de wijze waarop deze personen binnen een afdeling worden gekozen en hoeveel personen dit zijn worden in per afdeling op te stellen huishoudelijke reglement omschreven.
 4. De accommodatiecommissie beheert het onderhoud van de accommodaties in Hooghalen en Hijken.
 5. De kantinecommissie beheert de kantines in Hooghalen en Hijken.

Artikel 13 - Contributie

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. Een voorstel tot wijziging van de hoogte van de contributie zal, ter goedkeuring door de algemene vergadering, door het bestuur worden ingediend.
 2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Artikel 14 - Kostenvergoedingen

Alle afspraken over financiële vergoedingen aan trainers en personen die op ander wijze werkzaamheden voor de vereniging verrichten worden eerst na goedkeuring door een rechtsgeldig vertegenwoordigd bestuur, waarvan bij voorkeur de penningmeester deel uitmaakt, aan de betreffende persoon toegekend.

Artikel 15 - Gebouwen van de vereniging of gebouwen in gebruik door de vereniging

 1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
 2. De kantines zijn gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
 3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren.
 4. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

Artikel 16 - Wedstrijden

 1. De spelers zullen op een door het afdelingsbestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld.
 2. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen. Het sporttenue wordt, voor zover niet anders overeengekomen, aan de leden ter beschikking gesteld door de vereniging, ten titel van bruikleen.
 3. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in een daartoe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premies zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid van de leden
Ieder der leden is persoonlijk aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Deze schade zal ten allen tijde op de (vertegenwoordigers van de) leden worden verhaald.

Artikel 18 - Het clubblad
Het clubblad 'De HHCombi Sportkrant’ verschijnt periodiek. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. De uitgifte van “De HHCombi Sportkrant” valt onder de verantwoording van een daartoe aangewezen bestuurslid.

Artikel 19 - Sponsoring
Het bestuur of de sponsorcommissie kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 20 - Wijziging van het huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement kan slechts vastgesteld of gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.

Artikel 21 - Slotbepalingen
Ieder lid, bestuurder en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de
leden.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 1 oktober 2012.
Namens het bestuur van de vereniging:

De voorzitter: Gerrit Volkers
De secretaris: Marjan Zinger
De penningmeester: Janny Huizing