Ledenvergadering 13 november 2023

Het bestuur van Omnisportvereniging HHCombi nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering, 
op maandag 13 november 2023, vanaf 20.00 uur in het clubhuis van Hijken, Meerweg 11. Aanmelden is niet nodig.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen / Ingekomen stukken
 3. Notulen (concept) ledenvergaderingen 8 november 2022 (bijlage 1) en 9 mei 2023 (bijlage 2) *
 4. Meerjarenbeleidsplan (bijlage 3), vorderingen
  • Nieuwe trainers sportafdelingen
  • Communicatie met leden en niet leden
  • Sportdag HHCombi
  • Haalbaarheidsonderzoek padelbanen
  • Sociale veiligheid
 5. Jaarverslag secretaris 2022/2023 (bijlage 4) en jaarverslagen sportafdelingen (bijlagen 5 t/m 9) *
 6. Financieel jaarverslag penningmeester 2022/2023 (ter vergadering)
 7. Verslag kascommissie (ter vergadering)
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Pauze
 10. Vaststellen begroting 2023/2024
 11. Vaststellen contributie 2023/2024: In het vastgestelde meerjarenbeleidsplan 2023-2027 is opgenomen dat HHCombi de kostenstijgingen t.g.v. inflatie wil opvangen door een jaarlijkse contributieverhoging, overeenkomstig de CBS-index. De laatste contributieverhoging bij HHCombi was in 2019. Het bestuur stelt voor de contributie per 1 januari 2024 te verhogen van €12,- naar €13,- voor senioren en van €6,- naar €6,50 voor jeugd (t/m 17 jaar).
 12. Bestuurswisselingen: Door een interne bestuurswisseling per 13 juni 2022 is een vacature in het dagelijks bestuur ontstaan voor de portefeuille Communicatie & PR. Het bestuur draagt Robin van Boven voor als kandidaat om deze functie te vervullen per 1 juli 2024. Alle leden hebben de mogelijkheid om tot uiterlijk 6 november 2023 tegenkandidaten voor te dragen bij de secretaris, per mail: info@hhcombi.nl  
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Na afloop van de vergadering biedt het bestuur alle aanwezigen een drankje aan.

*De stukken behorend bij agendapunten 3 en 5 zijn hieronder in te zien.