Wat is de club van 50?  

De Club van 50 is een initiatief van een aantal leden van HHCombi met als doel nog meer betrokkenheid bij onze vereniging te creëren en aanvullende inkomsten te genereren voor onze vereniging.

Wie kunnen lid worden van de Club van 50?

Uiteraard de leden en oud-leden van HHCombi, maar ook ouders van (jeugd)leden en in het algemeen eenieder die HHCombi een warm hart toedraagt.

Voor zakelijke sponsoring verwijzen wij naar onze contactpersoon voor Commerciële zaken, Brian de Jong.

Als je lid wordt van de Club van 50, steun je HHCombi. De inkomsten van de Club van 50 worden besteed aan een aan HHCombi gerelateerd doel.

Hoe wordt het bestedingsdoel bepaald?

Elk jaar wordt er door de leden zelf een aan HHCombi gerelateerd bestedingsdoel bepaald. Je kunt  jaarlijks voor 1 oktober een bestedingsdoel aandragen via commercie@hhcombi.nl. In de algemene ledenvergadering wordt hierover een besluit genomen.


Wat krijg je hiervoor terug?

Vermelding van je naam op de borden in onze kantines in Hijken en Hooghalen.
Vermelding op de website van HHCombi.

Contactpersoon voor de Club van 50

Brian de Jong is het aanspreekpunt voor geïnteresseerden.

Telefoonnummer Brian 06 14648639 , of e-mail ( commercie@hhcombi.nl )

Inschrijving Club van 50

Je kunt je aanmelden via de link als lid van de Club van 50 van HHCombi, en geeft hierbij machtiging voor een doorlopende SEPA Incasso.

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan:

  • HHCombi om jaarlijks € 50,00 (zegge: vijftig euro) te incasseren door een incasso-opdracht te sturen naar jouw bank om voornoemd bedrag van jouw rekening af te schrijven en;
  • Jouw bank om voornoemd bedrag van je rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van HHCombi.

De automatische incasso zal jaarlijks in de maand maart plaatsvinden. Bij aanmelding tijdens het seizoen zal de automatische incasso binnen een maand na inlevering van het aanmeldingsformulier worden geïncasseerd. Na afloop van de overeengekomen verbintenisperiode van een jaar, zijnde van 1 februari tot en met 31 januari, wordt de verbintenisperiode stilzwijgend jaarlijks verlengd voor een gelijke periode. Schriftelijk of via de e-mail kan de minimale verbintenisperiode worden opgezegd. Opzegging dient te gebeuren voor 1 december van het betreffende jaar, waarbij een opzegtermijn van twee volle maanden in acht wordt genomen